Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2891 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2556 AJUNTAMENT DE COLOMERS - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu
Exercici: 2021 Bop: 61-0 Edicte: 2351 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació del plec de condicions econòmiques i administratives que han de regir per a l'adjudicació de la zona esportiva municipal
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2374 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Exposició pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació dels municipis de Colomers, Garrigoles i Vilopriu, i creació i classificació del lloc de treball de Secretaria
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1235 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial del Pressupost municipal per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9350 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8329 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública de la modificació puntual núm. 18 de les Normes subsidiàries de planejament
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7457 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals (OF núm. 4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6087 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4719 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020