Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4302 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3573 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2416 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2382 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització SAU-2 de Valldevià
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2173 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1647 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni de delegació de competències amb l'Ajuntament de Vilopriu per a la delegació de la recaptació de tributs i la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 15-0 Edicte: 343 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7357 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública d'un expedient de modificació de crédits
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7212 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6418 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020