Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9350 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8329 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública de la modificació puntual núm. 18 de les Normes subsidiàries de planejament
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7457 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals (OF núm. 4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6087 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4719 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3154 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9883 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9685 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9679 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8047 AJUNTAMENT DE VILOPRIU Edicte d'exposició pública de modificació de les ordenances fiscals