Edictes

Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 8001 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública de la modificació puntual núm. 17 de les Normes Subsidiàries NSS
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 8000 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Informació pública de la modificació puntual núm.16 de les Normes Subsidiàries
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 5034 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4302 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3573 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2416 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2382 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització SAU-2 de Valldevià
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2173 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1647 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni de delegació de competències amb l'Ajuntament de Vilopriu per a la delegació de la recaptació de tributs i la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 15-0 Edicte: 343 AJUNTAMENT DE VILOPRIU - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana